Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Van toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de commerciële handelingen van Dirk Devreese en Tecomm, een handelsnaam van Dirk Devreese. Zij hebben voorrang op de voorwaarden van de opdrachtgever en de opdrachtgever doet bij de plaatsing van een bestelling, afstand van zijn eigen algemene voorwaarden, tenzij anders en welomschreven vastgelegd.

Artikel 2. Offerte aanvaard

Zodra, binnen de geldigheidstermijn van de offerte,  een voor akkoord getekende bestelbon in ons bezit is start de opdracht. De bestelbon maakt deel uit van de offerte door Tecomm – Dirk Devreese opgesteld.
Aanbiedingen en offertes gelden slecht voor één opdracht. Samengestelde prijzen gelden alleen voor het geheel waarvoor ze opgesteld zijn. De opdrachtgever kan geen deel van de offerte bestellen.

Artikel 3. Kwaliteitsgarantie

Aan elke opdracht gaat een instructiegesprek vooraf. Tecomm – Dirk Devreese levert een opdracht alleen af, nadat de inhoud is nagezien en een taalkundige controle heeft plaatsgevonden.

Artikel 4. Recht op aanpassing

Als opdrachtgever heeft u de mogelijkheid tot één ronde voor aanpassingen. De instructies betreffen dan de gevraagde aanpassingen, waarna de gebruikelijke controle plaatsvindt voor het werk op te leveren. Verdere aanpassingsrondes zijn nieuwe opdrachten.

Artikel 5. Overdracht van intellectuele rechten

Tecomm – Dirk Devreese behoudt de rechten en eigendom van alle opgeleverde werk, tot de factuur voor de opdracht helemaal betaald is. Daarna gaan de volledige en onvoorwaardelijke intellectuele rechten op het afgeleverde werk, over naar de opdrachtgever. Vanaf dat moment mag de opdrachtgever het werk vrij gebruiken, of door derden laten gebruiken, in een medium naar keuze.

Artikel 6. Vertrouwelijkheid

Tecomm – Dirk Devreese verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden, van alle informatie verkregen tijdens de uitvoering van de opdracht. 
Zo ook, zal de opdrachtgever geen onthullingen doen over de aanpak, offertes, werkwijze en rapporteringen door Tecomm – Dirk Devreese, voor de opdracht.

Artikel 7. Bescherming door de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft de verplichting het aangeleverde werk te controleren op fouten, onzorgvuldigheden en onjuistheden. Hij aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij behoedt Tecomm – Dirk Devreese voor elke aansprakelijkheid die eruit voortkomt. Dit geldt ook voor aanspraak door derden voor rechten en intellectuele eigendom op verstrekte informatie of materiaal bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 8. Facturering

Tecomm – Dirk Devreese factureert na oplevering van de opdracht. Als de cyclus voor aanpassingen langer duurt dan 2 weken, door toedoen van de opdrachtgeer, kan Tecomm – Dirk Devreese, het volle bedrag vóór de aanpassingscyclus factureren.
Voor langere opdrachten of opdrachten met intensief werk, kunnen partijen maandelijkse facturering overeenkomen.

Artikel 9. Betalingstermijn

De opdrachtgever betaalt alle facturen uiterlijk binnen de 15 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van een korting.

Artikel 10. Schadevergoeding en rente bij te late betaling

Bij elke late betaling verhoogt de factuur, zonder aanmaning, met een forfaitaire vergoeding van 12% en met een minimaal 150. Bovendien wordt rente voor te late betaling in rekening gebracht van 1,5 % per maand.

Artikel 11. Wijziging aan de opdracht

Als tijdens de uitvoering van de opdracht, beide partijen overeenkomen om de aanpak, omvang of inhoud van de opdracht te veranderen, dan aanvaard de opdrachtgever de overeenkomstige tijdsplanning. Tecomm – Dirk Devreese bevestigt extra werk als een extra opdracht aan de opdrachtgever.

Artikel 12 Verwijzing

De opdrachtgever stemt er mee in, het uitgevoerde werk op te nemen in een portfolio met referenties van Tecomm – Dirk Devreese.

Artikel 13 Rechtbank van Gent

De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgisch recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent

Ongewijzigd van kracht sinds 1 september 2017